ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN VERİ GİZLİLİĞİ BİLGİ FORMU

 

Sayın İlgili,

Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.. (Ramada Plaza İzmit veya Firma olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Çalışan adayları da dahil olmak üzere, firmamız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlendiğini ve saklandığını taahhüt etmekteyiz.

Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz iş başvuru formunda ve/veya özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

İşe Alım Sürecinde İşlenen Kişisel Veriler:

Firmamız, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:

 • Ad, soyadı, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, T.C Kimlik numarası gibi çalışan adayının kimliğine dair bilgiler
 • Adres, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 • Özgeçmiş, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübelere ait bilgiler,
 • Eğitim durumu, eğitim bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar kullanım bilgileri, katıldığınız kurs ve seminerlere ilişkin bilgiler veya açıklayıcı /destekleyici belgeler
 • Mevcut maaş durumu, ücret beklentisi gibi finansal bilgiler
 • Mülakat sırasında elde edilen bilgiler
 • Diğer Veriler (Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık bilgileri, vb), referans bilgileri ve diğer tamamlayıcı bilgiler)

Firmamız işin niteliğine göre, başvuruda bulunan çalışan adaylarından özel nitelikli kişisel verilerine ilişkin belge (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir. Böyle bir durumda, çalışan adayına ilgili özel nitelikli kişisel verinin talep edilme nedeni ve kullanım amacı hakkında ayrı bir açıklayıcı bilgilendirme tarafımızdan yapılır.

Çalışan adaylarının kişisel verilerinden paylaşmak istemedikleri olması halinde bu hususlara ilişkin bilgi verme mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, kişisel veri paylaşmama durumunda, şayet bahsi geçen veri, iş ile ilgili talebin gerçekleştirilmesinde kritik önem taşımaktaysa, çalışan adaylarının iş başvuru talepleri değerlendirilemeyebilir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amacı:

Firmamız, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerini,

 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
 • İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • Referanslarınızın araştırılması ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması amacıyla işlemektedir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

İşe alım sürecinde çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıda yer alan yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Yazılı ortamda yayınlanan iş başvuru formu aracılığıyla,
 • Firma web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuru aracılığıyla,
 • Çalışan adaylarının firmaya e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
 • Telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan durumlarda mülakat esnasında
 • Çalışan adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar sırasında

Toplanan kişisel veriler, elektronik sistemler ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılması: 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan iş ortaklarımıza, destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, altyapı, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Firmamız, çalışan adayları tarafından verilen kişisel verilerin gizliliğini sağlamak ve korumak için gerekli tüm idari ve teknik önlemleri almayı taahhüt eder.

Firmamıza,

 • Referans araştırması adına sunduğunuz kişiler hakkında veriler (örneğin kimlik ve iletişim bilgileri)

sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde), bu verilerin işlenmesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Ekteki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 1 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verileri üzerindeki Hakları:

Onayınız ile firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yalnış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini talep edildiğinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı, sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresi veya güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla KEP Adresi: galaksiotelcilik@hs01.kep.tr adresine veya kvkk@ramadaplazaizmit.com mail adresine göndererek veya yazılı ve ıslak imzalı bir dilekçe ile İnsan Kaynakları departmanına başvurarak talep edebilirsiniz.

İş başvurusu nedeniyle ekteki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, kişisel verilerinizden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu hususlara ilişkin bilgi vermenizin mecburi olmadığını, fotoğrafınız da dâhil olmak kaydıyla belirtilen verileri firmamız ile paylaşmanızın ihtiyari olduğunu, bu halde sadece kendi iradeniz ile firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceğini hatırlatmak isteriz.

Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

 ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Aşağıdaki bölümü imzalayarak “Çalışan Adaylarına ilişkin Veri Gizliliği Bilgi Formu” nu okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

 • Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvafakatname ile ilgili detaylı olarak bilgilendirildiğimi,
 • Çalışan adaylarına ilişkin veri gizliliği bilgi formunda açıklandığı üzere kişisel verilerimin işlenmesini ve işbu formda belirtildiği süre boyunca muhafaza edilmesini,
 • Firmanız ile ailem, yakınlarım, bakmakla yükümlü olduğum kişiler ve/veya referans araştırması adına sunduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, çalışan adaylarına ilişkin veri gizliliği bilgi formunda belirtildiği şekilde işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) onların rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 
 
info@ramadaplazaizmit.com