a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. “Ramada Plaza İzmit” müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;
Kişisel verileriniz, Şirketimizce verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacı ile çağrı merkezimizi veya internet sayfamızın kullanımı sırasında veya Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılmanız sırasında, kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarıyla, ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimizce yürütülen iletişim ile ilgili idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenerek, uygulanması açısından, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait losyonların fiziksel güvenliği ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Şirketçe sunulan ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilerek, iş bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Veri Sahibinin Hakları,
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilme,
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirleyici bilgilerle birlikte, kullanmayı arzu ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit/KOCAELİ” adresine ıslak imzalı olarak ulaştırma hakkına sahip bulunduğunuz gibi ayrıca info@ramadaplazaizmit.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış vaziyette de gönderme olanağına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel veri sahibi sıfatıyla, sahip olduğunuz yukarıda yazılı haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuru içinde, kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması kaydıyla, yine talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına ise, bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz şartı yanı sıra başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve anılan başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi zorunlu bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsiz ise de, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin alınabileceği hususunu tarafınıza hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,
Ramada Plaza İzmit,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımış olup, bu haklara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak olan başvuruların aşağıdaki bilgilerin doldurulması suretiyle yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ve Galaksi Otelcilik Rest. Tur. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok.No:10 İzmit/KOCAELİ “Ramada Plaza İzmit” oteli adresine iletilmesi rica olunur. Tarafımıza yapılan başvurulara, talebin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

Başvurunuzdaki KVK kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak yazınız

Başvurunuza hangi yolla dönüş yapılmasını talep ettiğinizi lütfen belirtiniz

İşbu başvuru formunda belirttiğiniz taleplerinize dair bilgilerin doğru ve güncel olması ve başvurunun da hak sahibince veya özel yetkilendirilmesi halinde, verilmiş yetki belgesine dayalı kişilerce yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında eğer var ise başvuru ile ilgili belgelerin başvuruya eklenmesi gerekli olup, aksi halde, yanlış bilgi veya eksik bilgi, adres ya da yetkisiz başvuru nedeniyle tarafımızca herhangi bir sorumluluk üstenilmeyeceği hususunu, bilgilerinize sunarız.

Powered by jqueryform.com